JOBB SMARTERE. SAMMEN. 

  

STRUKTURERT INVOLVERING - EN BEDRE MÅTE Å JOBBE PÅ

I Brainwells er vi opptatte av å gjøre det som som må til for å koble hjertet sammen med hjernen gjennom en strategisk tilnærming. Dette skjer når endringen som skal til får lov til å utvikle seg over tid og gjennom at folk inviteres til å bidra i prosessen.

Nøkkelen for alle våre prosesser er strukturert involvering. Det betyr at vi jobber sammen med utfordringene på en smartere måte gjennom å engasjere det vi kaller 'det kollektive geni'. I tillegg til selve leveransen har prosessene svært positive bi-effekter: raskere implementering, bedre samspillskompetanse og dyp forankring til resultatet. 

Der vi er eksperter på prosesser og på å fasilitere endring, lar vi de ledere og ansatte i bedriftene vi jobber med være eksperter på sin egen hverdag og sine fagområder. Strukturert involvering sikrer økt engasjement og varige resultater. Dessuten er det både effektivt og motiverende fordi det går raskere å jobbe på denne måten. Vi leverer ikke konsulentsvar, vi kommer frem til løsninger og svar underveis. Sammen.

Icon-PowerOfTeams-edited.png POWER OF TEAMS - VI ER 'VERDENS BESTE' LEDERTEAM

Ledergruppen består gjerne av noen av organisasjonens mest oppegående og erfarne folk og bør være hjertet i organisasjonen. Til tross for dette så er det mange ledergrupper som henger fast i 'slik det alltid har vært' og bruker for lite tid på å løse utfordringer sammen. Ofte brukes mye av tiden til rapportering og argumentasjon for eget forretningsområde i stedet for å jobbe med det som fremtiden bringer. De fleste ledergrupper har derfor et potensiale for å bli mer effektive, produktive og styrke sin samarbeidsevne. Det å være en del av en dynamisk ledergruppe er en inspirerende og energigivende del av en leders jobb. Dette er stedet der gode strategiske løsninger skapes, beslutninger tas og handlinger gjennomføres - sammen. Hvem ønsker vel ikke å være del av 'verdens beste' lederteam?

Hvordan vi arbeider: Endring skjer over tid, ikke over natten. Power of Teams består av en serie effektive workshops (heldagssamlinger) for ledergruppen. Vi jobber med å bygge et sterkere lederteam ved bruk av effektive metoder og prosesser for ledelse og samspill samtidig som vi arbeider med relevante strategiske og operasjonelle saker fra din organisasjons hverdag. Verktøyene og metodene vi bruker blir etterhvert en integrert del av hvordan ledergruppen jobber. Dette er også en arena der det er plass for diskusjon og refleksjon, og man utvikler seg fra å være en gruppe med kloke enkeltindivider til et sterkt og sammensveiset team som kan løse det meste på strak arm. 

Hva får du? I løpet av den tiden vi jobber sammen vil du ende opp med et sammensveiset og fremtidsrettet lederteam med svært høy grad av tillit til hverandre som er gode på å bruke sitt kollektive geni og å løse utfordringer sammen. Dere får en oppdatert og aktivert strategisk Gameplan som gjør det lettere å jobbe strategisk og strukturert. Teamet vil ha en felles og omforent bevissthet og kunnskap om hva som skal til for å lykkes fremover. I tillegg vil dere ha praktisk erfaring med en rekke gode prosesser, metoder og verktøy som kan brukes både i lederteamet og ut mot egne team på neste nivå. 

Passer for deg som tenker at et sterkt og oppdatert lederteam er bra både for deg og bedriften du leder. Kanskje er du ny som toppleder gjennom intern eller ekstern rekruttering og ønsker en rask prosess for å bli et sammensveiset og suverent lederteam, kanskje har du innsett at teamet ditt ikke fungerer helt og derfor har godt av et løft i måten dere jobber sammen på eller kanskje har du rett og slett lyst til å 'Level Up' - selv om utganspunktet ditt allerede er veldig bra. 

Erfaringsmessig vet vi at alle våre prosesser krever et tydelig mandat og må 'eies' av toppleder, vi stiller derfor krav til at vi kan gå inn på riktig nivå i bedriften. 


Icon-Purpose-edited.png PURPOSE - VÅRT 'HVORFOR'

Det å kjenne organisasjonens 'hvorfor' (eller årsaken til at den eksisterer - ut over det å tjene penger) er essensielt for å jobbe på en måte som gir mening, er bærekraftig og - ikke minst - for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene fremover. Vi vet at organisasjoner må endre seg betraktelig for å sikre suksess i årene som kommer, og det sies at organisasjoner uten et artikulert Purpose kan slite med å overleve. Dette fordi endring uten en opplevelse av mening sliter på organisasjonen, i motsetning til når det er et naturlig resultat av å jobbe mot noe som er større enn seg selv. Gode medarbeidere ønsker å bruke sin kapasitet på noe som gjør en forskjell. Forskning bekrefter at bedrifter som har et tydelig artikulert og aktivert Purpose leverer bedre resultater enn de som ikke har det, fordi både eiere, medarbeidere og kunder kan navigere på en måte som gir tydelige retning og skaper mye energi. 

Hvordan vi arbeider: Vi har en solid og utprøvd prosess for å definere en organisasjons Purpose på en involverende måte. Vi benytter en miks av samlinger og digitale workshops. Dette sikrer at alle blir hørt og at de som vil bidra mer kan involveres direkte i prosessen i ulike faser. Resultatet er et strategisk og aktivert Purpose med utgangspunkt i bedriftens DNA, som er forankret hos de involverte selv før det er lansert. Purpose er mye mer enn en merkevareøvelse, det er det overordnede strategiske grep som beskriver bedriftens eksistensgrunnlag. Det er derfor viktig at svaret kommer innenfra bedriften, og ikke blir levert som et konsulentoppdrag. 

Hva får du? Det mest konkrete er et artikulert og tydelig Purpose - én setning - med forklaring. Denne setningen vil være en tydelig nordstjerne og retningsgiver for både strategiske og operasjonelle beslutninger fremover. Gjennom en involverende prosess vil bedriftens Purpose bli godt forankret underveis, noe som gjør implementeringen svært mye enklere. Både ledere og ansatte vil få god forståelse for hvorfor Purpose er viktig, hvordan det kan brukes videre, og tid og arena til å jobbe med dette underveis sammen med kollegaer fra ulike disipliner. 

Passer for deg som tar bærekraft på alvor eller vil ta bedriften din til neste nivå eller som tenker at du kan bruke bedriften som en driver for positiv endring, både for dine ansatte, kunder og omgivelsene du opererer i. En involverende Purpose-prosess skaper solid forankring, sterkt engasjement og samhold på tvers av avdelinger og fagdimensjoner, og har derfor mye større verdi enn kun å få på plass et Purpose. Vi har jobbet med bedrifter som gir tilbakemelding om at å få artikulert sitt Purpose 'positivt har forandret alt' - måten de leder på, måten de samhandler på, måten de møter sine kunder og leverandører på osv. 


Icon-CultureCode-edited.png KULTURKODE - VÅRT BESTE UTGANGSPUNKT FOR Å SKAPE EN FANTASTISK KULTUR

Hvorfor er det slik at noen organisasjoner eller team ser ut til å lykkes i alt de gjør, mens andre - med tilsynelatende samme ressurser og muligheter - sliter? Svaret finnes mest sannsynlig i kulturen. Kultur er ikke noe vi får, det er noe vi har. Derfor er det avgjørende å investere tid på å bygge en sunn og god kultur som gjør det lettere å få til det vi ønsker. Det er lett å tenke på kultur som noe som er løsrevet fra strategien, men det er kulturen som definerer mulighetsrommet vi har for gjennomføring av strategien. Det gjør det også lettere å drive godt lederskap. Jo mer bevisst forhold du har til organisasjonens kultur, jo lettere er det å utøve godt lederskap. Erfaringsvis er det både effektivt og interessant å starte med å utvikle bedriftens Kulturkoder. Dette er et sett med konkrete beskrivelser (koder) av hvilken kultur vi ønsker oss, det vil si hvilke handlinger og verdier vi er blitt enige om at er viktige for oss. 

Hvordan vi arbeider: En Kulturkode er basert på å identifisere det som driver kulturen i en positiv retning, og unngå det som måtte skape ukultur og uønsket adferd. Den handler om det bedriften allerede har som er så bra at det må med videre, og om det teamet ønsker å strekke seg etter. Vi gjør dette gjennom en tydelig definert involverende prosess, der alle medarbeidere blir involvert (direkte i workshops eller digitalt) og får bidra til å utvikle bedriftens Kulturkoder. Innspillene kommer i flere runder fra alle som berøres og lederteamet har underveis en aktiv rolle i utformingen av kodene. 

Hva får du? Det konkrete er et sett Kulturkoder består av 4 - 5 'koder' med underpunkter som er mer detaljerte og en forklaring på hvorfor nettopp dette er en viktig del av bedriftens kultur. Kodene vil ha god forankring blant de ansatte da de er utviklet i felleskap, noe som også resulterer i høy bevissthet om hvorfor kultur er viktig, og ikke minst, en arena for å prate om og jobbe sammen med egen kultur. En definert kulturkode er et svært godt lederverktøy, som også gjør det enklere å rekruttere riktige medarbeidere. Det er et dokument som gjør det lettere å være nyansatt, da det setter ord på kunnskap som det kan ta lang tid å tilegne seg som ny i et team.

Passer for deg som leder et selskap som allerede har en fantastisk kultur som du ønsker å ta vare på videre, eller for deg som har utfordringer med kulturen av ulike grunner. Kanskje opplever dere en 'vi' og 'de'-kultur mellom ulike avdelinger eller mellom nyansatte versus de som har vært der lenge? En Kulturkodeprosess er også svært godt egnet i forbindelse med oppkjøp eller sammenslåinger der ulike kulturer og avdelinger møtes.    


Icon-LivingStrategy-edited.png EN LEVENDE STRATEGI - SÅ ALLE VET HVOR VI SKAL OG HVORDAN VI SKAL KOMME OSS DIT

Selv den mest geniale strategien har liten eller ingen verdi med mindre man klarer å gjennomføre den. Det er vesentlig enklere å levere på en strategi dersom  du har involvert teamet ditt og/eller deler av organisasjonen i prosessen med å skape den. Living Strategy er en involverende og effektiv prosess for å skape en Strategisk Gameplan som er langt mer enn papiret den er skrevet på. Men ikke bare det, en god strategiprosess beskriver ambisjoner som alle omfavner og og tar vare på innsikten til de som best kjenner hvor skoen trykker. Resultatet av en prosess som involverer og setter i sving det kollektive geniet er det vi kaller en levende strategi, en strategi som alle kjenner og har eierskap til. 

Hvordan vi arbeider: Igjen - også her er strukturert involvering nøkkelen! Minimum full involvering på topplederteam-nivå, ideelt sett dypere involvering der flere i bedriften blir invitert inn i deler av prosessen. Strategiprosessen går gjennom flere ulike faser der vi åpner opp (ser på ulike alternativer) og lukker (sorterer, prioriterer, beslutter) før man ender opp med den endelige planen. Dette er en effektiv og rask metode å jobbe med strategi på, som gir fantastiske resultater. 

Hva får du? Bedriften får en solid strategi som beskrives visuelt og lettforståelig som en strategisk Gameplan. Strategien er godt omforent og forankret blandt de involverte parter gjennom arbeidet med å utforme strategien. 'Alle' stiller seg bak og føler eierskap til en strategi de selv har vært med å utvikle, og implementering av strategien er allerede godt i gang ved lansering. Motstand mot endring elimineres gjennom denne måten å jobbe på. De involverte lærer også nye metoder og verktøy for samhandling gjennom praktisk erfaring, dette er kompetanse som kan tas med inn i bedriften i andre sammenhenger. 

Passer for deg som er lei av motstand mot endring i egne rekker, og/eller ser potensialet som ligger i ditt eget team. En levende strategi er lett å få til ved å jobbe på denne måten, og resultatene er lette å hente når alle flytter seg mot felles mål og i samme retning. Tilbakemeldinger fra deltagere i denne prosessen bekrefter at det ikke bare er en smart og effektiv måte å jobbe på, men også at det gjør strategiarbeidet både interessant og engasjerende. Med andre ord - 'return on involvement' er god ROI. ... NOEN ORD OM VEKST

Vekst. Du kjenner følelsen, når ting skjer. Målene nås. Igjen. Høyere mål denne gangen. Nye tall, økt hastighet...

Men så. Hva nå? Er dette alt?

Vekst er gøy, og det er ikke noe galt i å tjene penger, men livet består av noe mer. Hva handler dette egentlig om? Hva er det som driver deg? Har medarbeiderene dine det bra? Hvor ofte snakker du om den positive påvirkningen du og selskapet kan ha? Er det en måte å gjøre en forskjell? Hvordan kan du bruke din posisjon og ditt selskap til å skape en fremtid som alle ønsker å være en del av? Å kunne ta små eller store skritt mot en bedre morgendag?

Kanskje har du begynt å gruble på om det finnes en bedre måte å vokse selskapet på? En måte som er mer bærekraftig, som lar deg være enda mer stolt over det du gjør. 

Du vet at det er et potensiale til å gjøre ting annerledes. Du treffer innimellom ledere og ansatte som er uengasjerte og frustrerte. 

Du kjenner til selskaper som ser ut til å få til alt så lett som det. De jobber aktivt med sin kultur, som fokuserer mer på 'vi' enn på 'jeg'. De skaper sammen og de samarbeider, og de kjenner til sitt Purpose - sitt eksistensgrunnlag. 

Vi vet at Purpose ikke er alt. Men slik verden er nå, så overgår det alt annet. Vet du at 75% av millennials (de som er født mellom 1980 og 2000) hevder de er villige til å gå ned i lønn så lenge de får jobbe i et selskap med et Purpose? Å bry seg om å oppleve mening med det man jobber med er ikke noe bare Millennials er opptatte av, men de er de første som begynte å si det høyt. 

Vekst uten et Purpose kan være smertefullt over tid, mens vekst med et Purpose gir mening, retning og fyller arbeidsplassen med energi. Det engasjerer både hjerne og hjerte på en god måte. Dessuten er det bærekraftig. Og det trenger vi nå. 

Dersom du alt har kontroll på alt dette: supert, fortsett det gode arbeidet! Dersom du ikke er helt der ennå og ønsker å vite mer om hvordan du skal komme dit, så er du på rett plass. Vi deler gjerne med deg hva vi har erfart på dette området.