JOBB SMARTERE. SAMMEN. 

  

'DET KOLLEKTIVE GENI'

Den beste måten å løse utfordringer, flytte seg fremover og utvikle seg på, skjer når vi gjør det sammen. Denne synergien kaller vi å aktivere ‘det kollektive geni’. 

Dette er (slik vi ser det) den smarteste og mest effektive måten å fungere på; det gjør det lettere å trives på jobb og det bygger en kultur der folk kan vokse. Når ‘det kollektive geni’ er i sving sikres både eierskap og høyere engasjement. Det gjør det også enklere for flere å se hele bildet, og derfor gi en riktigere respons til det som skjer. Dette er viktig i en verden som bare blir mer og mer kompleks. 

Å løse viktige oppgaver sammen løfter automatisk en gruppe kloke individer til å bli et sterkt og dynamisk team. 

Resultatet er at vi kan gjøre det vi gjør basert på tillit. Å bygge videre på hverandres innspill og ideer skjer intuitivt, og gjør det enkelt for alle å vokse på en riktig måte.

‘Det kollektive geni’ ligger til grunn for Brainwells’ lederfilosofi, alle våre prosesser og metoder.

VÅRE PROGRAMMER OG PROSESSER

LEVEL UP! DIGITALT LEDERPROGRAM

Å vite hvordan du leder teamet samlet - og dermed være en involverende leder - er alfa og omega for å lykkes med lederjobben. Å INVOLVERE ER Å LEDE. Forventningene fra medarbeidere om å bli involvert er en realitet, og den forventningen øker proporsjonalt jo yngre de er. Dette digitale lederprogrammet gir deg det du trenger for enkelt bli en involverende leder. Programmet består av fire moduler inneholdende inspirerende og korte videoer, slik at du enkelt kan gjennomføre programmet innimellom en hektisk lederhverdag. Programmet, maler, verktøy og instruksjoner er på norsk, og du deltar helt anonymt og individuelt i ditt eget tempo. 

Vil du vite mer om programmet og sikre deg din plass så klikk her.

Icon-LivingStrategy-edited.png EN LEVENDE STRATEGI - SÅ ALLE VET HVOR VI SKAL OG HVORDAN VI SKAL KOMME OSS DIT

Opplever du innimellom at...

  • Det er tungt å gjennomføre strategien dere har blitt enige om? Er prosessen mer en øvelse for øvelsens skyld enn noe som skal gjennomføres?
  • Det er vanskelig å kjenne seg igjen i strategien som foreligger? Den er kompleks eller det er ord og uttrykk som det er vanskelig å forstå betydningen av?
  • Du føler deg alene om ansvaret for å gjennomføre strategien? Det er motstand mot endringer og/eller lite forståelse for det som står der?

Selv den mest geniale strategiplan har liten eller ingen verdi med mindre man klarer å gjennomføre den. Og gjennomføring ER vanskelig hvis ikke alle som berøres av det som skal gjøres, omfavner planen og har eierskap til det som må til. 

Living Strategy-prosessen gir ‘en levende strategi’ - fordi det er en strategi som alle kjenner og har eierskap til. Bedriften får en Strategisk Gameplan basert på innsikt fra de som er tettest på muligheter og vet hvor skoen trykker. Planen har ambisjoner som alle omfavner, hovedmål og strategiske tiltak som alle forstår og fokusområder som alle er omforent om. Det sier seg selv at det er vesentlig enklere å levere på en strategi som er levende!

Vil du vite mer om Living Strategy prosessen så klikk her.

Icon-CultureCode-edited.png KULTURKODE - VÅRT BESTE UTGANGSPUNKT FOR Å SKAPE EN FANTASTISK KULTUR

Hvorfor er det slik at noen organisasjoner eller team ser ut til å lykkes i alt de gjør, mens andre - med tilsynelatende samme ressurser og muligheter - sliter? Svaret finnes mest sannsynlig i kulturen. Kultur er ikke noe vi får, det er noe vi har. Derfor er det avgjørende å investere tid på å bygge en sunn og god kultur som gjør det lettere å få til det vi ønsker. Det er lett å tenke på kultur som noe som er løsrevet fra strategien, men det er kulturen som definerer mulighetsrommet vi har for gjennomføring av strategien. Det gjør det også lettere å drive godt lederskap. Jo mer bevisst forhold du har til organisasjonens kultur, jo lettere er det å utøve godt lederskap. Erfaringsvis er det både effektivt og interessant å starte med å utvikle bedriftens Kulturkoder. Dette er et sett med konkrete beskrivelser (koder) av hvilken kultur vi ønsker oss, det vil si hvilke handlinger og verdier vi er blitt enige om at er viktige for oss. 

Hvordan vi arbeider: En Kulturkode er basert på å identifisere det som driver kulturen i en positiv retning, og unngå det som måtte skape ukultur og uønsket adferd. Den handler om det bedriften allerede har som er så bra at det må med videre, og om det teamet ønsker å strekke seg etter. Vi gjør dette gjennom en tydelig definert involverende prosess, der alle medarbeidere blir involvert (direkte i workshops eller digitalt) og får bidra til å utvikle bedriftens Kulturkoder. Innspillene kommer i flere runder fra alle som berøres og lederteamet har underveis en aktiv rolle i utformingen av kodene. 

Hva får du? Det konkrete er et sett Kulturkoder består av 4 - 5 'koder' med underpunkter som er mer detaljerte og en forklaring på hvorfor nettopp dette er en viktig del av bedriftens kultur. Kodene vil ha god forankring blant de ansatte da de er utviklet i felleskap, noe som også resulterer i høy bevissthet om hvorfor kultur er viktig, og ikke minst, en arena for å prate om og jobbe sammen med egen kultur. En definert kulturkode er et svært godt lederverktøy, som også gjør det enklere å rekruttere riktige medarbeidere. Det er et dokument som gjør det lettere å være nyansatt, da det setter ord på kunnskap som det kan ta lang tid å tilegne seg som ny i et team.

Passer for deg som leder et selskap som allerede har en fantastisk kultur som du ønsker å ta vare på videre, eller for deg som har utfordringer med kulturen av ulike grunner. Kanskje opplever dere en 'vi' og 'de'-kultur mellom ulike avdelinger eller mellom nyansatte versus de som har vært der lenge? En Kulturkodeprosess er også svært godt egnet i forbindelse med oppkjøp eller sammenslåinger der ulike kulturer og avdelinger møtes.    

Icon-Purpose-edited.png PURPOSE - VÅRT 'HVORFOR'

Det å kjenne organisasjonens 'hvorfor' (eller årsaken til at den eksisterer - ut over det å tjene penger) er essensielt for å jobbe på en måte som gir mening, er bærekraftig og - ikke minst - for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene fremover. Vi vet at organisasjoner må endre seg betraktelig for å sikre suksess i årene som kommer, og det sies at organisasjoner uten et artikulert Purpose kan slite med å overleve. Dette fordi endring uten en opplevelse av mening sliter på organisasjonen, i motsetning til når det er et naturlig resultat av å jobbe mot noe som er større enn seg selv. Gode medarbeidere ønsker å bruke sin kapasitet på noe som gjør en forskjell. Forskning bekrefter at bedrifter som har et tydelig artikulert og aktivert Purpose leverer bedre resultater enn de som ikke har det, fordi både eiere, medarbeidere og kunder kan navigere på en måte som gir tydelige retning og skaper mye energi. 

Hvordan vi arbeider: Vi har en solid og utprøvd prosess for å definere en organisasjons Purpose på en involverende måte. Vi benytter en miks av samlinger og digitale workshops. Dette sikrer at alle blir hørt og at de som vil bidra mer kan involveres direkte i prosessen i ulike faser. Resultatet er et strategisk og aktivert Purpose med utgangspunkt i bedriftens DNA, som er forankret hos de involverte selv før det er lansert. Purpose er mye mer enn en merkevareøvelse, det er det overordnede strategiske grep som beskriver bedriftens eksistensgrunnlag. Det er derfor viktig at svaret kommer innenfra bedriften, og ikke blir levert som et konsulentoppdrag. 

Hva får du? Det mest konkrete er et artikulert og tydelig Purpose - én setning - med forklaring. Denne setningen vil være en tydelig nordstjerne og retningsgiver for både strategiske og operasjonelle beslutninger fremover. Gjennom en involverende prosess vil bedriftens Purpose bli godt forankret underveis, noe som gjør implementeringen svært mye enklere. Både ledere og ansatte vil få god forståelse for hvorfor Purpose er viktig, hvordan det kan brukes videre, og tid og arena til å jobbe med dette underveis sammen med kollegaer fra ulike disipliner. 

Passer for deg som tar bærekraft på alvor eller vil ta bedriften din til neste nivå eller som tenker at du kan bruke bedriften som en driver for positiv endring, både for dine ansatte, kunder og omgivelsene du opererer i. En involverende Purpose-prosess skaper solid forankring, sterkt engasjement og samhold på tvers av avdelinger og fagdimensjoner, og har derfor mye større verdi enn kun å få på plass et Purpose. Vi har jobbet med bedrifter som gir tilbakemelding om at å få artikulert sitt Purpose 'positivt har forandret alt' - måten de leder på, måten de samhandler på, måten de møter sine kunder og leverandører på osv. 

Icon-PowerOfTeams-edited.png POWER OF TEAMS - VI ER 'VERDENS BESTE' LEDERTEAM

Ledergruppen består gjerne av noen av organisasjonens mest oppegående og erfarne folk og bør være hjertet i organisasjonen. Til tross for dette så er det mange ledergrupper som henger fast i 'slik det alltid har vært' og bruker for lite tid på å løse utfordringer sammen. Ofte brukes mye av tiden til rapportering og argumentasjon for eget forretningsområde i stedet for å jobbe med det som fremtiden bringer. De fleste ledergrupper har derfor et potensiale for å bli mer effektive, produktive og styrke sin samarbeidsevne. Det å være en del av en dynamisk ledergruppe er en inspirerende og energigivende del av en leders jobb. Dette er stedet der gode strategiske løsninger skapes, beslutninger tas og handlinger gjennomføres - sammen. Hvem ønsker vel ikke å være del av 'verdens beste' lederteam?

Hvordan vi arbeider: Endring skjer over tid, ikke over natten. Power of Teams består av en serie effektive workshops (heldagssamlinger) for ledergruppen. Vi jobber med å bygge et sterkere lederteam ved bruk av effektive metoder og prosesser for ledelse og samspill samtidig som vi arbeider med relevante strategiske og operasjonelle saker fra din organisasjons hverdag. Verktøyene og metodene vi bruker blir etterhvert en integrert del av hvordan ledergruppen jobber. Dette er også en arena der det er plass for diskusjon og refleksjon, og man utvikler seg fra å være en gruppe med kloke enkeltindivider til et sterkt og sammensveiset team som kan løse det meste på strak arm. 

Hva får du? I løpet av den tiden vi jobber sammen vil du ende opp med et sammensveiset og fremtidsrettet lederteam med svært høy grad av tillit til hverandre som er gode på å bruke sitt kollektive geni og å løse utfordringer sammen. Dere får en oppdatert og aktivert strategisk Gameplan som gjør det lettere å jobbe strategisk og strukturert. Teamet vil ha en felles og omforent bevissthet og kunnskap om hva som skal til for å lykkes fremover. I tillegg vil dere ha praktisk erfaring med en rekke gode prosesser, metoder og verktøy som kan brukes både i lederteamet og ut mot egne team på neste nivå. 

Passer for deg som tenker at et sterkt og oppdatert lederteam er bra både for deg og bedriften du leder. Kanskje er du ny som toppleder gjennom intern eller ekstern rekruttering og ønsker en rask prosess for å bli et sammensveiset og suverent lederteam, kanskje har du innsett at teamet ditt ikke fungerer helt og derfor har godt av et løft i måten dere jobber sammen på eller kanskje har du rett og slett lyst til å 'Level Up' - selv om utganspunktet ditt allerede er veldig bra. 

Erfaringsmessig vet vi at alle våre prosesser krever et tydelig mandat og må 'eies' av toppleder, vi stiller derfor krav til at vi kan gå inn på riktig nivå i bedriften. 

STRUKTURERT INVOLVERING - EN BEDRE MÅTE Å JOBBE PÅ

I Brainwells er vi opptatte av å gjøre det som som må til for å koble hjertet sammen med hjernen gjennom en strategisk tilnærming. Dette skjer når endringen som skal til får lov til å utvikle seg over tid og gjennom at folk inviteres til å bidra i prosessen.

Nøkkelen for alle våre prosesser er strukturert involvering. Det betyr at vi jobber sammen med utfordringene på en smartere måte gjennom å engasjere det vi kaller 'det kollektive geni'. I tillegg til selve leveransen har prosessene svært positive bi-effekter: raskere implementering, bedre samspillskompetanse og dyp forankring til resultatet. 

Der vi er eksperter på prosesser og på å fasilitere endring, lar vi de ledere og ansatte i bedriftene vi jobber med være eksperter på sin egen hverdag og sine fagområder. Strukturert involvering sikrer økt engasjement og varige resultater. Dessuten er det både effektivt og motiverende fordi det går raskere å jobbe på denne måten. Vi leverer ikke konsulentsvar, vi kommer frem til løsninger og svar underveis. Sammen.